Torsdag den 28.02.2013 blev der afholdt generalforsamling i FLS Amatørfotoklub.

 Der var syv medlemmer tilstede:

René Mollerup Sørensen, RMS, formand

Jørgen Leidersdorff, JLE, bestyrelsesmedlem, kasserer

Dan Charles Madsen, DCM, bestyrelsesmedlem

Leif Ulrich Jensen, LUJ, bestyrelsesmedlem

Kenneth Nordahl-Petersen, KNPE, menigt medlem

Paulo Thrige, PAGT, bestyrelsesmedlem

Jørgen Puchleitner, JPU, menigt medlem

 

Dagsordenen var

1)      Valg af dirigent

2)      Formandens beretning

3)      Forelæggelse af regnskab (kassereren)

4)      Behandling af indkomne forslag

5)      Valg af formand, medlemmer til bestyrelsen og suppleanter til bestyrelsen

6)      Valg af revisor og revisorsuppleant

7)      Fastlæggelse af medlemskontingent

8)      Eventuelt

Referatet er som følger:

Valg af dirigent: JPU blev valgt som dirigent

 

Formanden aflagde sin beretning:

Formanden lagde ud med at fortælle, at han trak sig som formand i forbindelse med generalforsamlingen, og at der derfor skulle vælges en ny formand.

Generelt er medlemstallet, der nu er på 56, faldet fra et niveau på 62 ved generalforsamlingen i 2012. Dette er en fortsat nedadgående tendens. Dette kunne ifølge formanden også ses på udlånsprocenten af foreningens udstyr, men Paulo kunne berette om forholdsvis høj aktivitet de seneste seks måneder, hvor der i flere perioder samtidig var udlånt de to spejlreflekskameraer og HD-videokameraet.

Klubben har det seneste stykke tid ikke købt nyt udstyr, da det er planen, at der skal købes nyt udstyr, der forhåbentlig kan skabe mere interesse for klubben og dens aktiviteter.

Vedrørende litteratur er aftalen med SWETS opsagt, så der ikke længere er så dyr administration af blade til distributionslisten. JLE har sørget for indkøb og betaling af det svenske Foto.

I forbindelse med vandskade i G-kælderen og den efterfølgende renovering, er der nu udsigt til at Facility Management v/ Anja Jacobsen (AJA) stiller et lokale (det sædvanlige) til rådighed for klubberne, hvor det så er meningen at klubben har et skab til udstyr og litteratur. Dette er i praksis samme ordning som før vandskaden.

 Formanden kunne berette om at der er søgt om og blevet bevilget tilskud fra FLSmidth i forhold til antallet af medlemmer i klubben. Dette beløb er nu tildelt Amatørfotoklubben. Der blev desuden søgt om et ekstraordinært tilskud på 12.000 kr., specifikt til køb af full-frame-kamera. Denne anmodning er også blevet imødekommet, hvilket er glædeligt.

 Regnskab:

JLE, der er klubbens kasserer, fremlagde regnskabet, der var tilgængeligt i papirform til alle.

Der er ingen renteindtægter, da klubbens indestående står på en konto uden renter.

Der var i 2012 en indtægt på 1.510 kr. fra SVETS (????) som følge af en kreditnota. Af udgifter, der skulle nævnes, var to års abonnement på det svenske Digital Foto på i alt 3.493 kr. Desuden er der sket en fejloverførsel fra klubbens konto til banken, men denne overførsel er blevet ført tilbage i 2013.

 Det udviste positive resultat i regnskabet er på grund af fejloverførslen reelt større end det i regnskabet opgivne.

 Kassereren blev spurgt om værdiansættelse af klubbens udstyr, men udstyret bliver straksafskrevet 100 % ved køb, og der er derfor ingen værdiansættelse af udstyr. Beslutningen om straksafskrivning er taget ved en tidligere generalforsamling.

 Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag til formanden i henhold til vedtægterne, men et enkelt forslag kunne det dog blive til i årets løb:

Det blev foreslået at købe et abonnement fotobladet Zoom, men da man uden abonnement har adgang til at læse alle de gamle numre og ikke det seneste, aktuelle, nummer, blev forslaget trukket tilbage, da rundsending af papirudgaven alligevel vil ankomme senere end on-line udgaven. Endvidere dækker Digital Foto fint for det indholdsmæssige.

Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen:

Som nævnt i beretningen trækker formanden RMS sig, og derfor skulle der vælges en ny formand. Efter en redegørelse af omfanget af formandens arbejdsopgaver i løbet af året, stillede PAGT op som kandidat til formandsposten, og han blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen. Han har den afgående formands fulde opbakning, og det blev RMS og PAGT  imellem aftalt at overdragelsen af information sker inden for nærmeste fremtid. RMS vil også være behjælpelig de næste måneder, hvis PAGT har brug for det.

 I bestyrelsen var der afgang fra DCM, der ikke genopstiller til bestyrelsen. Resten af den siddende bestyrelse var indstillet på genvalg (JLE, LUJ og naturligvis PAGT), hvilket den fik, mens Steen Henning Holck (SHH) havde meldt sit kandidatur til bestyrelsen, ligesom KNPE og JPU også stillede op til bestyrelsen og blev valgt ind.

 Bestyrelsen består herefter af JLE, JPU, KNPE, LUJ, PAGT og SHH.

 Afgående formand og nyvalgt formand finder ud af at informere HR om formandsskiftet.

 Der blev på grund af fremmødet ikke valgt suppleanter til bestyrelsen, og der er kun valg af kasserer i lige år.

 Valg af revisor og suppleant for denne:

Generalforsamlingen blev enige om uhensigtsmæssigheden at have et siddende bestyrelsesmedlem som revisor, og PAGT og JPU blev enige om at spørge Hans Lemming (HLE) om han kunne være interesseret. Eventuel suppleant kan eventuelt findes blandt PAGTs og JPUs kolleger. LUJ vil også undersøge om en egnet revisorkandidat blandt kolleger.

 Medlemskontingent:

Det blev fra den afgående formands side argumenteret for at eventuel forhøjelse af medlemskontingentet kunne resultere i medlemsflugt, og derfor var generalforsamlingen enige om at holde fast i det nuværende kontingent på 10 kr. om måneden. Hvis indkøbet af full-frame-kameraet resulterer i flere medlemmer og større udlånsprocent, vil størrelsen på kontingentet eventuelt kunne reguleres i forbindelse med generalforsamlingen i 2014.

Eventuelt:

Her blev mulighederne for indkøb af full-frame-kamera gennemgået, og det blev besluttet at bestyrelsen får en nærmere beskrivelse af de foreslåede kameraer til nærmere gennemgang, og så beslutter bestyrelsen på et senere møde hvilket kamera, der skal købes. PAGT sørger for at orientere om hvilke kameraer, der indgår i overvejelserne.

Den generelle holdning var, at der skulle følge et objektiv med kameraet, så det er klar til brug, men der skal også arbejdes på et samarbejde med objektiv-udlejer, så man har muligheden for at leje et endnu bedre objektiv til kameraet for egne penge. Regnskabet og det nuværende indestående peger umiddelbart på en samlet pris på ca. 20.000 kr.

 I denne forbindelse er det tanken, at den nuværende flash udlånes separat. På Canon 450D og 600D er der indbygget flash, der kan bruges, hvis man ikke har lånt flash samtidig med kameraet.

 Når full-frame-kameraet købes, er det tanken, at forsikring skal indgå, men dette undersøges nærmere ved køb. Samtidig skal der være vilkår for brug, når kameraet udlejes, så det ikke udsættes for ekstreme forhold (sand, høje/lave temperaturer, osv.).

 Distributionslisten til litteraturen skal opdateres, hvilket JLE vil stå for, og den endelige distributionsliste afleveres så til LUJ, der er ny bladdistributør. Udgivere kontaktes om dette.

 Der var enighed til generalforsamlingen om, at en opdatering af de gældende vedtægter er på sin plads (kan findes på http://www.flsclub.com/) .

 JPU stillede forslag om eventuelt at udstille fotografier taget af foreningens medlemmer i vandrehal/kantine. Dette forslag var der andre medlemmer, der også havde tænkt på, og det er derfor noget, som bestyrelsen vil arbejde videre med.

 Generalforsamlingen takkede DCM for sin utrættelige indsats for klubben gennem årene.

 

Der var ikke flere punkter under ’Eventuelt’, og dermed kunne JPU afslutte den ordinære generalforsamling i FLS Amatørfotoklub for 2013.