Ferieforeningen for FLSmidth

Rørvig

Båstad Lumsås Ledige perioder Kontakt Vedtægter Startside

 

 

Vedtægter

rev. 09.03.2015

 

§ 1 Navn

Foreningens navn er Ferieforeningen for FLSmidth.
Adressen er: Vigerslevs Alle 77, 2500 Valby.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at udleje feriehuse til medlemmerne.

§ 3 Medlemskab

Som medlemmer kan optages fastansatte medarbejdere fra FLSmidth samt efterlønnere og pensionister herfra.

Indmeldelse sker ved at udfylde og aflevere foreningens indmeldelsesskema eller ved at sende de samme informationer til foreningen på e-mail. Herefter får man et medlemsnummer.

Indmeldelsen er gældende når medlemskontingentet fastsat foreningens sidste ordinære generalforsamling + ører gange medlemsnummeret er indbetalt på foreningens konto. Dvs. hvis medlemskontingentet er fastsat til kr. 100,00 pr. år skal indbetales kr. 103,42 for medlem nummer 342.

Udmeldelse sker ved ikke senest pr. 31. december at have indbetalt sit kontingent for det kommende år til foreningens konto.
Medlemmerne skal overholde foreningens love, herunder reglerne i udlejningskontrakter &

husordner. Bestyrelsen kan ved misbrug eller overtrædelse give medlemmet karantæne på 1 år eller i grovere tilfælde ekskludere medlemmet. Ved eksklusion af et medlem skal der gøres rede for beslutningen ved næste generalforsamling.

 § 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelse til denne skal ske på e-mail til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal afgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og sendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:

1. Valg af dirigent & referent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen

I lige år: I ulige år:
Kasserer Formand
Husansvarlig for de 2 huse i Båstad Husansvarlig suppleant for de 2 huse i Båstad
Husansvarlig for de 2 huse i Rørvig Husansvarlig suppleant for de 2 huse i Rørvig
Husansvarlig suppleant de 2 huse i for Lumsaas Husansvarlig for de 2 huse i Lumsaas

Suppleant

6. Valg af revisor

7. Fastsættelse af kontingent

8. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringer og beslutning om foreningens ophævelse kræver dog et flertal på mindst 50 procent af foreningens medlemmer.

Er der på generalforsamlingen ikke det nødvendige flertal for ændringerne, men dog et flertal blandt de fremmødte, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med samme dagsorden. En sådan ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringerne så kan vedtages med simpelt flertal, skal indkaldes med på e-mail 7 dages varsel til mellem 7 og 21 dage efter den forudgående generalforsamling.

§ 5 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen oppebærer ikke honorar.

Bestyrelsen fører tilsyn med ferieboligerne og sikrer nødvendigt vedligehold. Hvert husansvarligt bestyrelsesmedlem forventes at tilbringe en uge i hovedferien og en uge udenfor hovedferien i et af de feriehuse de er ansvarlig for, mod at gennemgå ferieboligens vedligeholdelsesmæssige stand og sikre at nødvendige arbejder udføres. Den husansvarlige er desuden den primær kontakt mellem lejere &leverandører på den ene side og foreningen på den anden. Den husansvarlige kan vælge at samle andre interesserede i et udvalg for at fordele arbejdet på flere, men den husansvarlige er stadig ansvarlig for at arbejdet udføres.

Mellem generalforsamlingerne køres foreningens aktiviteter af bestyrelsen. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages skriftligt varsel. Hvis 25 medlemmer skriftligt forlanger og begrunder det, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter, at kravet er stillet.

Ved et bestyrelsesmedlem eller en suppleant's udtræden af bestyrelsen vælger bestyrelsen selv et nyt bestyrelsesmedlem eller suppleant til varetagelse af hvervet indtil valg til bestyrelsen på generalforsamlingen i henhold til § 4.

§ 6 Opløsning

Ved eventuel opløsning af foreningen skal foreningens formue tilfalde FLS Funktionærforening.

§ 7 Tegnelse

Bestyrelsen tegnes udadtil af 2 medlemmer fra bestyrelsen. Ved køb, salg og pantsætning af foreningens ejendomme tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 8 Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret og revideres af en på generalforsamling valgt revisor.

Regnskab skal godkendes af den ordinære generalforsamling.

§9.1 Ansøgning om feriehus

Ferieforeningens ansøgningsskema tilsendes medlemmerne inden udgangen af november for ferieperioden for det kommende år. Ansøgning sker ved at udfylde og aflevere ansøgningsskemaet eller ved at sende de samme informationer til foreningen på e-mail inden 3. januar (1. runde). I hovedferieperioden fra ca. 1. juni til ca. 15. september udlejes hele uger fra lørdag kl. 14 til den efterfølgende lørdag kl. 10. Uden for denne periode udlejes fra mandag kl. 14 til den efterfølgende mandag kl. 10. Bestyrelsen afgør hvilke uger der skal udbydes og til hvilken pri

§9.2

ikke anvendt

§9.3 Hvis flere medlemmer ønsker samme hus i samme uge

De der endnu ikke har fået tildelt en feriebolig uge ved dette års fordeling, har fortrinsret i forhold til de der har. De der har fået tildelt en feriebolig uge har fortrinsret over for de der har fået tildelt to feriebolig uger, osv. Herefter fordeles boligerne efter, hvornår man senest har fået tildelt en feriebolig, således at ansøger med længst ventetid får højeste prioritet. Såfremt flere ansøgere ligeledes har samme ventetid, fordeler bestyrelsen efter bedste skøn.

§9.4 Ferieboligfordelingen

Ved fordelingen har de 3 husansvarlige bestyrelsesmedlemmer fortrinsret på en uge i hovedferien og en uge udenfor hovedferien i et af de 2 feriehuse de er ansvarlige for. Herefter kan bestyrelsen tildele yderligere 1 uge i hhv. Båstad, Rørvig & Lumsaas i hovedferien og 1 uge i hhv. Båstad,

Rørvig & Lumsaas udenfor hovedferien til andre der lægger et stort stykke arbejde for foreningen.

Herefter kommer FLSmidths klubber, med ansøgning om ophold hvor klubbens medlemmer er inviteret. Herefter tildeles adgang til ferieboligerne blandt medlemmerne. Resultatet af 1. runde meddeles senest i anden uge af januar. Man kan højst tildeles 1 bolig i 1 uge i hver runde. Er man fleksibel og angiver flere forskellige ønsker i hver runde kan disse ikke prioriteres.

I hver runde gennemgås indkomne ønsker i kronologisk orden og der tildeles uger hvor kun et medlem har søgt, hvorved medlemmet alternative ønsker fjernes. Når der kun er uger hvor 2 eller flere medlemmer har søgt fordeles disse efter udvalgskriterierne i §9.3 men ellers efter samme procedure. Når der kun er uger hvor 3 eller flere medlemmer … osv.

Såfremt en feriebolig ikke er udlejet efter den første fordelingsrunde kan ethvert medlem søge boligen efter "først til mølle" princippet.

§9.5 Kontrakt & betaling

Lejekontrakt accepteres i løbet 1 måned efter den er tilsendt. Depositum på 1000,- gange antal tildelte uger + ører gange medlemsnummeret, indsættes ligeledes på foreningens konto i løbet af 1 måned.

Den resterende del af lejen + ører gange medlemsnummeret skal indsættes på foreningens konto mindst 2 måneder før lejemålets start.

Ved skriftligt afbud tidligere end 2 måneder før lejemålets start tilbagebetales depositum & betalt leje i løbet af 1 måned.

Ved skriftligt afbud senere end 2 måneder før lejemålets start tilbagebetales depositum & den indbetalte leje i løbet af 1 måned, efter det er lykkes af få afsat lejemålet til et et andet medlem.

Hvis det ikke lykkes at få afsat lejemålet, tilbagebetales depositum, men ikke lejen.

Depositum tilbagebetales i løbet af 1 måned efter nøglen er leveret tilbage til foreningen, med eventuelt fradrag for mangelfuld tilbagelevering eller for skader på hus eller indbo.